image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã năm 2023
Lượt xem: 110

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân. UBND xã Lâm Động xây dựng và thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã cụ thể như sau:

Tiếp công dân định kỳ:

Thời gian: 01 ngày/tuần

Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân UBND xã Lâm Động

(Có lịch cụ thể kèm theo).

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới